رئیــس اتحادیــه طلافروشــان و جواهرفروشــان شــیراز با اشــاره به اینکه در حال حاضر سکه در شــیراز و تمام شــهرهاى استان نایاب شده، افزود: اســتقبال بى ســابقه مردم از خرید سکه باعث شــده که سکه نایاب شود و در حال حاضر کمتر مغازه دارى وجود دارد که ســکه داشته باشد.
کد خبر: ۸۶۶۷۴۷
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۸ 24 June 2020

تابناک فارس به نقل از ایلنا:ســید محمد حسین مستغنى با اشــاره به اینکه مردم همواره نسبت به هیجانات بازار روى خوش نشــان مى دهند، اظهار کرد: در حال حاضر و همزمان با افزایش قیمت طلا و ارز شاهدیم که مردم بــراى خرید طلا به بازار هجــوم آورده اند که این مهم باعث مى شــود که نرخ طلا به گرانى و افزایش قیمت دامن بزند.

رئیس اتحادیه طلافروشان و جواهرفروشــان شــیراز گفت: قیمت طلا در روز ســه‌شنبه، رکود تاریخى را ثبت کرد.

وى با بیان اینکه باید ایــن نکته را در نظر گرفت که بــازار طلا متأثر از قیمت ارز و انس جهانى است، افزود: در حال حاضر شــاهدیم که قیمــت ارز و انس جهانــى رو به افزایش اســت که این مهم سبب شــده قیمت طلا گران شود.

مستغنی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشــتر افراد پس انداز و نقدینگى‌هایشــان را تبدیل به ســکه و طلا مى کنند، ادامه داد: اگرچه مردم در مقطعى از زمان با مازاد هزینه و درآمدى که داشــتند اقدام به خرید طلا مى کردند اما در حال حاضر این گونه نیست؛ به طورى که در شرایط فعلى افرادى که در بانک ها نقدینگى داشتند یا ملکى را فروختند، از خرید طلا و سکه استقبال مى کنند.

رئیس اتحادیه طلافروشان و جواهرفروشان شیراز با بیان اینکه نباید فراموش کرد که بازارهاى مالى مانند طلا و ســکه، سود و زیان دارد و همیشه شرایط در این بازار ها یکســان نیست، بیان کرد: در چنین بازارهایى بــه هیچ وجه نمى توان ســود و زیان خرید و فروش را تضمین کرد این در حالى اســت که بى شک مشکلات سیاسى و اقتصادى در این بازار تاثیر گذار است.

مســتغنى در ادامــه با اشــاره به اینکــه در حال حاضر مشــکلات سیاســى و اقتصادى توانسته در بازار مالى ایران تاثیر بگــذارد، گفت: قیمت هرگرم طلا در صبــح روز گذشــته حدود 841 هــزار تومان بود و قیمت طلا در روزهاى گذشــته دچار کاهش و افزایش زیادى شده است چرا که قیمت طلا در سه روز گذشته هر گرم حدود 815 هزار تومان بود.

رئیس اتحادیه طلافروشان و جواهرفروشان شــیراز گفت: این اتفاق و کاهش و افزایش قیمت طلا در ســال ها و روزهاى گذشته بى سابقه بوده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار